El servei postal a les eleccions

Per al correcte desenvolupament del procés electoral també és fonamental la participació d’un operador postal.

La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, té la condició d’operador designat per l’Estat per a la prestació del servei postal universal i el Govern li pot imposar unes obligacions de servei públic, quan siga necessari per a salvaguardar el normal desenvolupament dels processos electorals (article 22.5 de la Llei 43/2010).

Aquesta imposició s’ha realitzat en els últims processos mitjançant acord de Consell de Ministres.

Les obligacions que s’imposen en aquests acords són aquelles actuacions que s’han de dur a terme una vegada convocat el procés i que resulten especialment transcendentals per al seu desenvolupament, per la urgència i característiques dels enviaments i per la rellevància que implica la custòdia de la documentació electoral.

Aquestes obligacions i actuacions es refereixen a:

El vot per correu de tots els electors i electores que exercisquen el seu dret d’aquesta manera, tant des d’Espanya com des de l’estranger.

El vot del personal embarcat, del personal de les Forces Armades embarcat o en situacions excepcionals vinculades a la defensa nacional.

El vot dels interns i internes en centres penitenciaris.

Els enviaments realitzats per l’Oficina del Cens Electoral.

Els enviaments de propaganda electoral que realitzen els partits polítics.

La recollida de la documentació electoral en les meses electorals.

La imposició d’aquestes obligacions ha de ser objecte de compensació, és a dir, aquells intervinents en el procés electoral que utilitzen els serveis postals no han d’assumir directament cap cost. Això no vol dir que no tinguen cost, ja que és el pressupost electoral el que ho assumeix.