Com es desenvolupa la jornada laboral per a les persones que integren la mesa?

Reunió en el local electoral

A les 8 del matí han d’estar presents en el local electoral totes les persones que integren la mesa i els seus suplents. Aquests últims, una vegada constituïda la mesa, si no han hagut de substituir a cap titular queden exempts de les seues obligacions i poden abandonar el local electoral.

  • PRESIDENT

  • VOCAL 1

  • VOCAL 2

  • SUPLENT

Què passa si no es presenten les persones titulars ni les suplents?

Si no es presenta el president o presidenta ni els seus suplents, assumirà la presidència el primer o segon vocal, que haurà de ser substituït en la seua qualitat de vocal per un altre dels suplents.

Si no pot constituir-se la mesa abans de les 10 del matí, per no comptar amb les 3 persones que exigeix la llei, ha de comunicar-se la situació a la Junta Electoral de Zona.

Què ocorre aleshores?

La Junta Electoral de Zona convocarà una nova votació dins dels dos dies següents. La convocatòria es fixarà a la porta del local electoral i la Junta Electoral nomenarà noves persones per a integrar la mesa.

Les persones que integren la mesa podran trobar ajuda en el representant de l’Administració que des de primera hora del matí est trobarà al local.

Comprovació del material electoral

Les persones que integren la mesa han de comprovar que es disposa del material següent:

Urnes de votació clarament identificades. Per a això es fixarà el sobre de votació corresponent al procés en la seua part davantera i posterior. Han d’estar tancades i precintades.

En cas de trencament o deteriorament del precinte, la presidència de la mesa, si no poguera obtindre una altra urna, haurà d’assegurar el seu tancament amb qualsevol mitjà al seu abast.

Cabina de votació. En un lloc intermedi entre l’entrada i la mesa.

Sobres i paperetes. Hi ha d’haver un nombre suficient de totes les candidatures que es presenten a cada elecció durant tota la jornada. Llista del cens d’electors corresponent a la mesa.

Actes de constitució, escrutini i sessió.

Llista numerades de votants. S’anotarà en ella en quin procés o processos vota cada persona.

Certificats de votació per a entregar als votants que ho sol·liciten.

Còpia dels nomenaments (credencials) dels interventors que actuen davant de la mesa.

Còpia dels nomenaments (credencials) dels electors inscrits en el cens de la mesa que actuen com a interventors en una altra mesa. Joc de sobres i rebuts de lliurament d’aquests.

Si la mesa no disposa d’algun d’aquests elements, ho ha de comunicar immediatament a la Junta Electoral de Zona perquè procedisca al seu enviament.

Comprovació que el local electoral reunisca les condicions adequades per a celebrar la votació.

Meses, cadires, llum apropiada…

Recepció de les credencials dels interventors

Només poden actuar davant la mesa un màxim de dos interventors o interventores per cada candidatura

Se’ls indicarà que queden reconeguts per la mesa.

S’inclourà el seu nom en l’acta de constitució de la mesa.

Se’ls tornaran els nomenaments.

Confecció de l’acta de constitució de la mesa electoral

És única per a totes les eleccions que se celebren.

Poden sol·licitar una còpia els i les representants de candidatures, apoderats i apoderades o interventors i interventores.

Només s’ha d’entregar una còpia per candidatura.

La presidència anunciarà el començament de la votació amb les paraules “comença la votació”.

L’electorat s’aproparà a la mesa d’un en un.

Els i les vocals i els interventors o les interventores han de comprovar la seua identitat per mitjà del DNI, del passaport o del permís de conduir. S’acceptaran aquests documents encara que estiguen caducats, però han de ser originals, en cap cas fotocòpies.

L’elector o electora entregarà el sobre de votació tancat a la presidència, qui sense ocultar-lo en cap moment i a la vista del públic dirà en veu alta el nom del votant i, afegint “vota”, entregarà de nou el sobre a l’elector o electora, que serà qui ho introduïsca en l’urna.

Què ocorre si l’elector o electora no està en la llista del cens?

Podrà votar en la mesa si:

Es tracta dels interventors o interventores acreditats davant la mesa, sempre que estiguen inscrits en eixa circumscripció.

Presenta algun dels documents següents: Sentència judicial que reconega el seu dret a estar inscrit en el cens de la mesa. Certificació censal específica, expedida per la delegació provincial de l’oficina del cens electoral, que li habilite per a fer efectiu el seu dret al vot en aquesta mesa.

Si una persona ha sol·licitat el vot per correu, no pot votar presencialment en la mesa (apareixerà una lletra “C” al costat del seu nom en la llista del cens, o figurarà en una “relació d’electors de la mesa que han sol·licitat el vot per correu”).

Anotació dels votants en la llista numerada de votants, amb el seu nom i cognoms i en l’ordre en el qual hagen emés el vot.

La votació es pot interrompre o suspendre:

Interrupció de la votació de menys d'1 hora:

S’ha d’interrompre quan la mesa advertisca l’absència de paperetes d’alguna candidatura i no la puga suplir amb paperetes suministrades pels interventors/es o apoderats/ades de la candidatura corresponent.

En aquest cas la presidència de la mesa comunicarà per telèfon tal fet a la Junta Electoral de Zona que, immediatament, subministrarà noves paperetes.

La interrupció no pot durar més d’una hora, i la votació es prorrogarà tant de temps com haguera estat interrompuda.

Suspensió de la votació més d'1 hora:

Es pot suspendre per interrupció superior a una hora, o bé per qualsevol motiu que faça impossible l’acte de votació.

La presidència, abans de prendre la decisió de suspendre la votació, ha d’obtindre l’opinió de totes les persones que integren la mesa i, si les circumstàncies ho permeten, ha de consultar la Junta Electoral de Zona.

Una vegada presa la decisió de suspendre la votació, que es reflectirà en escrit raonat, la presidència ordenarà la destrucció de totes les paperetes dipositades fins al moment en les urnes i enviarà immediatament una còpia del citat escrit a la Junta Electoral Provincial, ja siga en mà o per correu certificat.

Suspesa la votació en una mesa, la Junta Electoral de Zona convocarà noves eleccions en aquesta mesa en el termini dels dos dies següents.

La presidència anunciarà en veu alta que conclourà la votació. Tot seguit introduirà les paperetes de vot remeses per correu.

A continuació es procedeix al vot de les persones que integren la mesa i interventors o interventores.

Signatura de la llista numerada de votants pels/per les vocals i interventors/es.

Escrutini

Oberta l’urna, la presidència extraurà un a un els sobres, els obrirà i llegirà les paperetes en veu alta.

La presidència ensenyarà cada papereta, una vegada llegida, a vocals, interventors/es i apoderats/ades.

La mesa comprovarà que el nombre de sobres coincideix amb el de votants anotats a la llista numerada de votants.

El president preguntarà si hi ha alguna protesta o reclamació.

Destrucció de les paperetes de votació en presència dels assistents, però no s’han de destruir les paperetes següents: Aquelles a les quals s’haguera negat validesa. Aquelles que hagueren sigut objecte d’alguna reclamació.

Amb les paperetes que no es destruïsquen ha de fer-se el següent: Les persones que integren la mesa posaran la seua signatura en elles.

S’uniran a l’acta de sessió (una vegada que es redacte, en finalitzar l’escrutini). S’inclouran en la documentació electoral (en el sobre núm. 1).

Anunci dels resultats de la votació amb indicació de les següents dades:

Electors censats

Certificacions censals aportades, i de sentències en el seu cas.

Nombre de votants.

Nombre de vots nuls.

Nombre de vots en blanc.

Nombre de vots obtinguts per cada candidatura.

Emplenar l’acta d’escrutini

S’haurà de signar per qui presideix la mesa, els/les vocals i els interventors i les interventores de les candidatures. L’original es col·locarà en l’entrada del local.

Entregar còpies a les següents persones i pel següent ordre:

En primer lloc, al o la representant de l’administració.

Després, als o les representants de candidatura, interventors/es, apoderats/ades o candidats/es que ho sol·liciten.

Només s’ha d’entregar una còpia de l’acta per cada candidatura.

Acta de sessió

Signar les actes per qui presidisca la mesa, els/les vocals i els/les interventors/es de les candidatures.

Entregar còpies als/a les representants de les candidatures, apoderats/des, interventors/es i candidats/es que ho sol·liciten.

Preparació i entrega de la documentació electoral

Distribuir la documentació electoral en tres sobres

Sobre 1

Acta de constitució de la mesa. Acta de sessió. Documents als quals es faça referència en l’acta de sessió: Llista numerada de votants. Paperetes nul·les o que hagueren sigut objecte de reclamació. Llistes de cens electoral utilitzades. Certificacions censals i/o sentències judicials aportades. Còpies de les credencials dels interventors o interventores, o les mateixes credencials si no s’han rebut les còpies.

Sol·licituds de reintegrament de despeses del vot per correu, si n’hi haguera.

Sobres 2 i 3

Còpia de l’acta de constitució de la mesa. Còpia de l’acta de sessió.

Tancar els sobres i signar-los. Les persones que integren la taula i els interventors o interventores posaran les seues signatures en ells, de manera que les mateixes creuen les solapes.

Entregar els sobres 1 i 2 al jutjat de primera instància o de pau. Podrà ser acompanyat per un o una vocal i els interventors o interventores que ho desitgen.

Les forces i cossos de seguretat acompanyaran i, si calguera, facilitaran el desplaçament d’aquestes persones.

El jutge o jutgessa signarà el corresponent rebut (que ha de trobar-se entre la documentació de la mesa).

Entregats els sobres 1 i 2 finalitzen les funcions de les persones que integren la mesa que han acudit al jutjat.

Entregar el sobre número 3

Un o una vocal ha de romandre en el local fins que s’efectue el l’entrega al servei de correus, que signarà el corresponent rebut (que ha de trobar-se entre la documentació de la mesa).

Una vegada entregat el sobre 3 finalitzen les funcions de la persona integrant de la mesa que ha romàs en el local electoral.