O Congreso dos Deputados e Deputadas

O Congreso dos Deputados e Deputadas é unha das dúas Cámaras que conforman as Cortes Xerais, á que a Constitución reservou unha serie de importantes funcións e facultades.

O Congreso autoriza a formación do Goberno, pode provocar o seu cesamento, coñece en primeiro lugar a tramitación dos proxectos lexislativos e dos orzamentos e debe confirmar ou rexeitar as emendas ou vetos do Senado sobre estes textos lexislativos.

O número de deputados e deputadas é de 350.

A distribución de deputados e deputadas por provincias faise da seguinte maneira: A cada unha das cincuenta provincias correspóndelle un mínimo inicial de dous deputados e deputadas. As cidades de Ceuta e Melilla elixen un deputado ou deputada cada unha.

Os restantes 248 deputados e deputadas repártense entre as cincuenta provincias proporcionalmente á súa poboación.

O decreto de convocatoria das eleccións concreta o número de deputados e deputadas a elixir en cada provincia.

Todos os deputados e deputadas son elixidos por sufraxio universal, libre, igual, directo e secreto. En cada provincia elíxense tantos deputados e deputadas como correspondan, segundo o fixado no Real Decreto de convocatoria.

Os partidos políticos presentan os seus candidatos e candidatas en listas pechadas e bloqueadas, de forma que o día das eleccións, o electorado non pode seleccionar candidatos ou candidatas individuais ou alterar a orde das listas, senón que escollerá a papeleta do partido elixido e introduciraa no sobre correspondente.