Voto presencial (Voto en Mesa)

Cada elector ou electora recibirá da Oficina do Censo Electoral unha tarxeta censual cos datos actualizados da súa inscrición no censo electoral e da Sección e Mesa na que lle corresponde votar. A Oficina do Censo Electoral comunicará igualmente ás persoas afectadas as modificacións de Seccións, locais ou Mesas que puidesen producirse.

A votación comeza ás 9 horas do día 23 de xullo, aínda que os locais están abertos antes para que se poidan presentar as persoas que integran as Mesas electorais e constitúan as mesmas, verifiquen que non hai problemas co material electoral (urnas, cabinas, soportes, sinais indicadores, sobres, papeletas, impresos acrediten a interventores e interventoras, apoderados e apoderadas, etc.

A votación remata ás 20 horas, momento no que a Presidencia da Mesa electoral anuncia o final da votación. Non obstante, se aínda queda alguén dentro do local electoral, o Presidente ou Presidenta da Mesa permitiralle votar.

A identificación realízase mediante:

  • Documento Nacional de Identidade (DNI).
  • Pasaporte (con fotografía).
  • Permiso (carné) de conducir (con fotografía). Tamén válido a través da aplicación miDGT

Non importa que estes documentos estean caducados, pero deben ser os orixinais, non valen fotocopias.

A votación comeza ás 9 da mañá.

Só se pode votar na Mesa electoral que corresponda a cada elector ou electora, salvo os interventores e interventoras que exercen o seu dereito de sufraxio na Mesa ante a que están acreditados e acreditadas se pertence á mesma circunscrición na que están inscritos.

Cada votante achegarase á Mesa e manifestará o seu nome e apelidos á Presidencia. Vocais e interventores e interventoras, comprobarán, a través das listas do censo, a súa identidade e o dereito a votar. Entregará pola súa propia man á Presidencia o sobre ou sobres de votación pechados, quen sen ocultalos en ningún momento á vista do público dirá en voz alta o nome e, engadindo “Vota”, entregaralle de novo o sobre ou sobres para que os introduza nas urnas que correspondan.

A votación remata ás 20 horas, momento no que a Mesa anuncia o final da votación. Non obstante, se aínda queda alguén dentro do local, a Mesa permitiralle votar.

A Administración do Estado ou, no seu caso, a das Comunidades Autónomas que teñan atribuídas competencias en materia laboral, previo acordo cos Delegados do Goberno respecto ao persoal que traballa por conta allea, e as Administracións públicas respecto ao seu persoal, adoptarán as medidas precisas para que as persoas que presten os seus servizos o día das eleccións poidan dispoñer no horario laboral de ata catro horas libres para o exercicio do dereito do voto, que serán retribuídas. Cando o traballo se preste en xornada reducida, efectuarase a correspondente redución proporcional do permiso.

En caso de persoas que por estaren a realizar funcións lonxe do domicilio habitual ou noutras condicións das que se deriven dificultades para exercer o dereito de sufraxio o día das eleccións, as medidas precisas a adoptar irán encamiñadas a que estas persoas poidan votar por correo e conten para iso co permiso de ata catro horas libres para poder solicitalo seguindo o procedemento establecido no artigo 72 da Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral.