Voto por correo desde España

IMPORTANTE: Identificación persoal para a entrega do voto

Instrución XEC 5/2023 (BOE do 9 de xuño de 2023)

Requírese a entrega persoal nas oficinas de Correos.

O elector que vaia depositar o seu voto deberá entregar persoalmente a documentación para votar, identificándose mediante DNI, pasaporte ou outro documento identificativo.

Autorización cando o elector non poida realizar a entrega persoalmente.

Neste caso, deberán outorgar unha autorización, asinada polo elector, para que a entrega sexa realizada por outra persoa no seu nome e vaia acompañada da fotocopia do seu documento nacional de identidade, pasaporte ou outro documento oficial de identificación.

Ampliado o prazo do depósito do voto por correo ata o día 20 de xullo, nos horarios habituais de apertura das oficinas de Correos

Solicitude electrónica

Para presentar a solicitude de voto electrónico por correo, pediráselle:

Certificado dixital ou DNI electrónico e AutoFirma (ter a aplicación instalada).

Recoméndase utilizar unha versión de Chrome, Firefox ou Safari de entre as requiridos por AutoFirma, en función do seu sistema operativo (consulte a documentación de instalación que se descarga con AutoFirma).

Certificados que son aceptados.


Solicitude presencial:

Nas oficinas de Correos, solicitando o impreso para votar, unha vez cuberto, entregarase persoalmente en calquera oficina de Correos, acreditando a súa identificación perante a persoa da devandita oficina, quen así llo requirirá para verificar a súa sinatura, coa presentación do seu DNI, pasaporte ou carné de conducir (xa que inclúen fotografía do titular e sinatura; en ningún caso fotocopia).

O prazo de solicitude é desde o 30 de maio ao 13 de xullo.

Os servizos de Correos remiten a solicitude debidamente cuberta á Oficina do Censo Electoral, que fai a anotación correspondente nas listas do censo. Daquela, a persoa que solicita o voto por correo, unha vez foi admitida a súa solicitude, XA NON PODE VOTAR PERSOALMENTE.

A continuación a Oficina do Censo Electoral envía por correo certificado ao domicilio indicado no impreso de solicitude un sobre coa seguinte documentación:

  • papeletas e sobres de votación.
  • o certificado de inscrición no censo.
  • un sobre no que figurará o enderezo da Mesa onde lle correspondería votar.
  • unha folla explicativa.

Esta documentación tamén debe ser recollida pola persoa que o solicitou, previa acreditación da súa identidade. Se non estivese no seu domicilio, terá que ir persoalmente a recollela á Oficina de Correos correspondente.

O elector ou electora deberá seleccionar a súa opción de voto:

Para a elección de Deputados, introducirá a papeleta correspondente á candidatura elixida dentro do sobre de votación de cor branca.

Para a elección de Senadores, marcará o/os candidatos da súa elección atendendo ás instrucións que se recollen na propia papeleta. Despois meterá esta papeleta no sobre de votación de cor sepia.

A continuación, introducirá no sobre dirixido á Mesa electoral o seguinte:

  • Sobres de votación coas papeletas.
  • O certificado de inscrición no censo.

Ten ata o 19 de xullo (ampliado ata o 20 de xullo), para entregar, previa identificación, este sobre na oficina de Correos.

No caso de non poder acudir persoalmente, deberá outorgar unha autorización acompañada dunha fotocopia do DNI, pasaporte ou outro documento oficial de identificación.

Este envío é gratuíto, xa que será o Ministerio do Interior a través do orzamento electoral o que se fará cargo de compensar o operador postal por estes envíos.

Debe terse en conta que non é necesario acudir persoalmente á Oficina de Correos a certificar o sobre de votación, senón que poderá facelo outra persoa no seu nome (Acordo XEC 10 maio 1995).

O Servizo de Correos conservará ata o día da votación toda a correspondencia dirixida ás Mesas electorais e trasladaraa a ditas Mesas ás nove da mañá. Así mesmo, seguirá dando traslado da que poida recibirse en dito día, ata as vinte horas do mesmo. O Servizo de Correos levará un rexistro de toda a documentación recibida, que estará a disposición das Xuntas Electorais.

Os sobres recibidos despois das vinte horas do día fixado para a votación remitiranse á Xunta Electoral de Zona (e destruiranse).

O 23 de xullo, ás 20 horas, despois de votar o a derradeira persoa na Mesa electoral, introduciranse na urna respectiva os sobres que conteñan as papeletas do voto remitidas por correo. Para isto, séguense os seguintes pasos:

O 23 de xullo, ás 20 horas, despois de votar o derradeiro elector na Mesa electoral, procederase a introducir na urna respectiva os sobres que conteñan as papeletas do voto remitidas por correo.

Para isto, deben seguirse os seguintes pasos:

  1. Abrir, de un en un, os sobres remitidos á Presidencia da Mesa e comprobar que conteñen o certificado de inscrición no censo e o sobre ou sobres do voto por correo.
  2. Comprobar que estea inscrito no censo da Mesa.
  3. Introducir na urna correspondente o sobre ou sobres de votación.
  4. Anotar o elector ou electora na listaxe numerada de votantes (os e as vogais realizan a anotación).