El servei postal a les eleccions

Per al desenvolupament correcte del procés electoral, també és fonamental la participació d’un operador postal.

La Societat Estatal Correus i Telègrafs, Societat Anònima té la condició d’operador designat per l’Estat per a la prestació del servei postal universal i el Govern pot imposar unes obligacions de servei públic, quan sigui necessari per salvaguardar el desenvolupament normal dels processos electorals (article 22.5 de la Llei 43/2010).

Aquesta imposició es realitza en els darrers processos mitjançant acord de Consell de Ministres.

Les obligacions que s’imposen en aquests acords són aquelles actuacions que s’han de dur a terme una vegada convocat el procés i que resulten especialment transcendentals per al seu desenvolupament, per la urgència i les característiques dels enviaments i per la rellevància que implica la custòdia de la documentació electoral.

Aquestes obligacions i actuacions es refereixen a:

El vot per correu de tots els electors i de totes les electores que exerceixin el dret d’aquesta manera, tant des d’Espanya com des de l’estranger.

El vot del personal embarcat, del personal de les Forces Armades embarcat o en situacions excepcionals vinculades a la defensa nacional.

El vot dels interns i de les internes en centres penitenciaris.

Els enviaments realitzats per l’Oficina del Cens Electoral.

Els enviaments de propaganda electoral que fan els partits polítics.

La recollida de la documentació electoral a les meses electorals.

La imposició d’aquestes obligacions ha de ser objecte de compensació, és a dir, els intervinents en el procés electoral que utilitzin els serveis postals no han d’assumir directament cap cost. Això no vol dir que no tinguin cost, ja que és el pressupost electoral el que ho assumeix.