El recorregut del vot

Saps què passarà amb el teu vot el dia de les eleccions?

El dia de les eleccions, els electors i les electores poden votar de manera presencial a la mesa que els correspongui entre les 9 del matí i les 8 del vespre.

A les 20:00 hores de la tarda el president o la presidenta de la mesa electoral anuncia en veu alta que la votació s’acabarà i, a continuació:

Permetrà votar als electors i a les electores que estiguin dins del local electoral o a l’accés a aquest.

Introduirà a l’urna els sobres de votació remesos per correu.

Votarà ell mateix, els vocals i els interventors acreditats davant d’aquesta mesa i no permetrà que voti ningú més.

L’escrutini dels vots

Acaba la votació i comença l’escrutini dels vots.

El president o la presidenta obre l’urna i va traient els sobres d’un en un.

Llegeix en veu alta la candidatura votada. Mostra la papereta a vocals, apoderats i interventors.

Es compta el nombre de vots obtinguts per cada candidatura i el president anuncia:

  • Nombre d’electors/ores censats/ades.

  • Nombre de votants.

  • Nombre de vots nuls.

  • Nombre de vots en blanc.

  • Nombre de vots per candidatura.

Es resolen possibles protestes i reclamacions.

Es destrueixen totes les paperetes de votació excepte les considerades com a vots nuls i les que han estat objecte d’alguna reclamació. Aquestes paperetes se signaran i s’inclouran a la documentació electoral que la mesa ha de lliurar al Jutjat de Primera Instància o de Pau. S’estén l’acta d’escrutini i s’hi fa el següent:

L’original es col·loca a l’entrada del local electoral.

Se’n lliura una còpia a:

  • Representant de l’Administració.

  • Representants de les candidatures.

  • Apoderats/ades.

  • Interventors/ores.

De la mateixa manera, es procedeix amb l’escrutini de les eleccions al Senat, encara que en lloc de candidatures, el president o la presidenta dona lectura al nom dels candidats que figuren marcats amb una creu.

S’estén l’acta de la sessió i es reparteixen còpies als representants de les candidatures, als apoderats i a les apoderades i als interventors i a les interventores que ho sol·licitin.

Destinació final de la documentació

La documentació electoral es distribueix en 3 sobres:

Sobre 1

Original de l’Acta de Constitució de la mesa. Original de l’acta de la sessió i documentació a què aquesta faci referència: llistes del cens electoral, llista numerada de votants, paperetes nul·les i protestades…

Sobres 2 i 3

Còpia de l’Acta de Constitució de la mesa. Còpia de les actes de la sessió.

Els sobres 1 i 2 s’han d’entregar personalment pel president o per la presidenta i els o les vocals i els interventors o les interventores que ho vulguin a la seu del jutjat de primera instància o de pau, a la demarcació a la qual estigui inscrita la mesa.

Les forces públiques acompanyaran i, si cal, facilitaran el desplaçament d’aquestes persones.

En el transcurs de les deu hores següents a la recepció de l’última documentació, el jutge o la jutgessa s’ha de desplaçar personalment a la seu de la junta electoral de la zona, on ha d’entregar, mitjançant rebut detallat, el sobre 1.

El sobre 3 s’ha d’entregar per un o per una vocal de la mesa electoral al representant o a la representant de Correus que ha d’acudir a la mesa per recollir-lo.

Un cop lliurat aquest sobre, finalitzen les funcions del vocal que havia estat al local electoral a aquests efectes.