El local electoral

Exterior del local

Els locals electorals on tingui lloc l’acte de votació hauran de reunir les condicions necessàries per fer-ho. Seran preferentment de titularitat pública i han de ser accessibles a les persones amb discapacitat.

En aquells locals en què exerceixin el seu dret de sufragi persones cegues o amb discapacitat visual que hagin sol·licitat fer ús del procediment de vot accessible, hi haurà d’haver un espai concret, accessible i adequat que garanteixi la privadesa de l’elector i que es trobi el més a prop possible de la mesa en la qual es correspon exercir el seu dret de sufragi.

El local electoral ha de tenir les condicions adequades per celebrar la votació. Hi ha d’haver taules i cadires suficients per als membres de la mesa, llum apropiada, material d’escriptori i rètols de senyalització.

Romandrà obert de manera ininterrompuda entre les 9:00 i les 20:00 hores.

President o presidenta i vocals

Durant la jornada electoral, la mesa ha de comptar amb la presència de com a mínim dos dels seus components. El president o la presidenta ha de tenir el títol de batxiller, FP o graduat escolar. És la màxima autoritat dins del local electoral. Pot sol·licitar ajuda de les forces i dels cossos de seguretat.

El president o la presidenta i els vocals o les vocals són designats per sorteig públic entre la totalitat de les persones censades a la secció corresponent, que siguin menors de 70 anys i que sàpiguen llegir i escriure. Els càrrecs de president o de presidenta i de vocal són obligatoris, si bé a partir dels 65 anys poden manifestar la seva renúncia en el termini de set dies des del nomenament.

Tenen dret a una reducció de 5 hores de la jornada laboral l’endemà de l’elecció.

Reben una dieta de 65 euros.

Estan protegits per la Seguretat Social durant tota la jornada.

Interventors o interventores

Són els representants de les candidatures davant d’una mesa electoral. Desenvolupen la seva funció només davant la mesa en la qual estan acreditats. Participa en les deliberacions de la mesa amb veu però sense vot.

Els interventors o interventores de cada candidatura acreditats/ades davant la mesa poden substituir-se entre si, poden formular reclamacions o protestes i poden demanar certificacions.

Poden ostentar emblemes o adhesius del partit que representen sense que això suposi propaganda electoral.

Voten a la mesa davant la qual estan acreditats, encara que no estiguin inclosos en el cens electoral d’aquesta, sempre que figurin inscrits en el cens de la circumscripció corresponent a aquesta mesa. En cas contrari, només poden votar per correu a la mesa en el cens de la qual figurin inscrits.

Apoderats o apoderades

Són representants d’un partit a tots els actes i a totes les operacions electorals.

Poden accedir lliurement a tots els locals electorals, examinar el desenvolupament de la votació i l’escrutini i formular queixes i reclamacions.

Poden ostentar emblemes o adhesius del partit que representen sense que això suposi propaganda electoral. Exerciran el seu dret al vot a la mesa en què es trobin censats.

Representants de l’Administració

Són les persones designades per l’Administració per recollir la informació relativa a l’obertura de les meses, dades de participació i resultats electorals.

Aquesta informació és transmesa a l’organisme encarregat de fer l’escrutini provisional (Ministeri de l’Interior) per difondre-la als ciutadans una vegada totalitzades les dades.

Ofereixen assistència a la mesa electoral sempre amb caràcter auxiliar i no en formen part ni poden participar en les seves deliberacions.

Urnes

A cada mesa electoral hi haurà una urna per a cadascun dels processos convocats.

Han d’estar clarament identificades. Per a això es fixarà el sobre de votació corresponent al procés que se celebri a les parts davantera i posterior. Han d’estar tancades i precintades.

En cas de trencament o deteriorament del precinte, la presidència de la mesa, si no pogués obtenir oportunament una altra urna de la junta electoral de zona, n’ha d’assegurar el tancament amb qualsevol mitjà al seu abast.

Manual de persones que componen la mesa

Amb la notificació de la designació com a president o presidenta i vocal de les meses, es lliurarà un manual d’instruccions per a les persones que componen les meses electorals, supervisat per la junta electoral central i aprovat per acord del Consell de Ministres.

Llista del cens electoral de la mesa

Entre la documentació electoral, cada mesa compta amb una llista dels electors i de les electores censats/ades. Comptarà, a més, amb una llista de carrers de la selecció electoral a la qual pertany la mesa i el rang alfabètic d’inicials del primer cognom dels electors i de les electores que conté per a l’exposició pública al local electoral.

Una altra documentació electoral

  • Acta de constitució.
  • Actes d’escrutini.
  • Les actes de sessió.
  • Llista numerada de votants.
  • Rebut de lliurament de la documentació electoral.
  • Certificats de votació.
  • Talons d’interventors.

Cabina de votació i taula auxiliar

La cabina ha d’estar a la mateixa habitació on es desenvolupi la votació i en un lloc intermedi entre l’entrada i la mesa. Al seu interior (als casellers) i a una taula auxiliar que se situarà a prop seu es col·locaran les paperetes.

Sobres i paperetes electorals

Durant tota la jornada hi ha d’haver un nombre suficient de sobres i paperetes de totes les candidatures que es presenten. La presidència haurà d’interrompre la votació si adverteix l’absència de paperetes d’alguna candidatura i reprendre-la quan les hi subministrin.

Electors i electores

Els espanyols i les espanyoles majors d’edat inscrits/ites al cens electoral de residents a Espanya i que no estiguin privats/ades del dret de sufragi podran votar en aquestes eleccions.

Els espanyols i les espanyoles inscrits i inscrites al Cens Electoral de Residents Absents (CERA) i els residents i les residents temporals a l’estranger (ERTA) també poden votar.

La identificació de l’elector davant de la taula es realitza mitjançant:

  • Document Nacional d’Identitat (DNI)
  • Passaport (amb fotografia)
  • Permís de conduir (amb fotografia). Vàlid també mitjançant l’aplicació miDGT.