Vot CERA

Resideixo fora d’Espanya. Com sol·licito el vot per correu?

Per a aquestes eleccions generals les delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral remetran d’ofici a l’adreça de la inscripció de cada persona de nacionalitat espanyola inscrita al cens dels electors residents absents que viuen a l’estranger, la documentació següent:

Els sobres de votació

Dos certificats idèntics d’estar inscrits al cens d’electors residents absents que viuen a l’estranger. Sobre adreçat a la Junta Electoral Provincial.

Sobre adreçat al consolat o l’ambaixada.

Un full informatiu sobre com exercir el dret de vot.

La relació de centres habilitats per al dipòsit de vot en urna en l’àmbit de la seva demarcació consular.

L’enviament de la documentació per l’OCE s’haurà de fer per correu certificat a partir del dia 17 i fins al 23 de juny, si bé a aquest termini s’haurà de sumar el temps que trigui a arribar la documentació al domicili a l’estranger.

L’OCE remetrà així mateix les paperetes oficials a l’adreça de la inscripció de cada elector resident absent, a partir del 28 de juny i no més tard del 2 de juliol, en aquelles províncies on no hagués estat impugnada la proclamació de candidatures, i en les restants no més tard del 8 de juliol.

Introdueixi el següent al sobre dirigit a la Junta Electoral Provincial:

Els sobres de votació amb la seva opció de vot.

Un dels certificats d’inscripció en el cens.

Fotocòpia del passaport o del DNI expedits per les autoritats espanyoles, o certificació de nacionalitat o d’inscripció en el registre de matrícula consular expedides pel Consolat d’Espanya al país de residència.

A partir d’aquí pot:

Dipositar personalment aquest sobre a les urnes disposades a aquest efecte a la seva ambaixada o al seu consolat entre els dies 15 i 20 de juliol.

O bé enviar aquest sobre per correu certificat fins al 18 de juliol. En aquest cas, haurà d’introduir al sobre adreçat al consolat o ambaixada la documentació següent:

  • Sobre adreçat a la Junta Electoral Provincial amb el contingut que ja s’ha indicat.

  • El segon certificat d’inscripció en el cens.

  • Si ho desitja, l’imprès emplenat per a la devolució de les despeses de l’enviament a aquells països on no s’hagin obert apartats de correus.

Finalitzats els terminis, es procedirà a l’enviament urgent de tots els vots (rebuts per correu o dipositats en urna) a les Juntes Electorals encarregades de l’escrutini.

Més informació a l’ambaixada o al consolat i a www.exteriores.gob.es(S'obrirà una nova finestra) i www.ine.es(S'obrirà una nova finestra)