Com es desenvolupa la jornada laboral per a les persones que integren la mesa?

Persones que integren la mesa

Reunió al local electoral

A les 8:00 hores del matí, al local electoral hi ha d’haver totes les persones que integren la mesa i els seus suplents. Aquests darrers, una vegada constituïda la mesa, si no han hagut de substituir cap titular, queden exempts de les seves obligacions i poden abandonar el local electoral.

  • PRESIDENT

  • VOCAL 1

  • VOCAL 2

  • SUPLENT

Què passa, si no es presenten ni les persones titulars ni les suplents?

Si el president o la presidenta no es presenta, i si tampoc ho fan els seus suplents, ha d’assumir la presidència el primer o el segon vocal, que ha de ser substituït en la seva qualitat de vocal per un altre dels suplents.

Si la mesa no es pot constituir abans de les 10 del matí perquè no compta amb les 3 persones que exigeix la llei, la situació s’ha de comunicar a la junta electoral de la zona.

Què passa aleshores?

La junta electoral de zona convocarà una nova votació dins dels dos dies següents. La convocatòria es fixarà a la porta del local electoral i la junta electoral nomenarà noves persones per integrar la mesa.

Les persones que integren la mesa podran trobar ajuda en el representant de l’Administració que des de primera hora del matí es trobarà al local.

Comprovació del material electoral

Les persones que integren la mesa han de comprovar que es disposa del material següent:

Urnes de votació clarament identificades. Per a això es fixarà el sobre de votació corresponent al procés a les parts davantera i posterior. Han d’estar tancades i precintades.

En cas de trencament o deteriorament del precinte, la presidència de la mesa, si no pot obtenir una altra urna, ha d’assegurar el tancament amb qualsevol mitjà al seu abast.

Cabina de votació. En un indret intermedi entre l’entrada i la mesa.

Sobres i paperetes. Hi ha d’haver un nombre suficient de totes les candidatures que es presenten a cada elecció durant tota la jornada.

Llista del cens d’electors i d’electores corresponent a la mesa.

Actes de constitució, escrutini i sessió.

Llista numerada de votants. S’hi anotarà en quin procés o en quins processos vota cada persona.

Certificats de votació per lliurar als votants que ho sol·licitin.

Còpia dels nomenaments (credencials) dels interventors que actuïn davant de la mesa.

Còpia dels nomenaments (credencials) dels electors inscrits o inscrites al cens de la mesa que actuïn com a interventors o com a interventores en una altra mesa.

Joc de sobres i rebuts de lliurament dels mateixos.

Si la mesa no disposa d’algun d’aquests elements, ho ha de comunicar immediatament a la junta electoral de zona perquè sigui procedent enviar-la.

Comprovació que el local electoral reuneixi les condicions adequades per celebrar la votació.

Taules, cadires, llum apropiada…

Recepció de les credencials dels interventors

Davant la mesa només hi poden actuar un màxim de dos interventors o interventores per cada candidatura.

Se’ls indicarà que queden reconeguts per la mesa.

S’inclourà el nom a l’acta de constitució de la mesa.

Se’ls tornaran els nomenaments.

Confecció de l’acta de constitució de la mesa electoral

És única per a totes les eleccions que se celebrin.

Poden sol·licitar una còpia els o les representants de candidatures, els apoderats i les apoderades o els interventors i les interventores. Només s’ha de lliurar una còpia per candidatura.

La presidència anunciarà el començament de la votació amb les paraules “comença la votació”.

Els electors i les electores s’han d’apropar a la mesa d’un en un.

Els o les vocals i els interventors o les interventores han de comprovar la seva identitat mitjançant el DNI, el passaport o el permís de conduir. Aquests documents s’han d’acceptar encara que estiguin caducats, però han de ser originals i en cap cas poden ser fotocòpies.

L’elector o l’electora lliurarà el sobre de votació tancat a la presidència, qui, sense amagar-lo en cap moment i a la vista del públic, dirà en veu alta el nom del votant i, afegint “vota”, lliurarà de nou el sobre a l’elector o l’electora, que serà qui l’introduirà a l’urna.

Què passa, si l’elector o l’electora no es troba a la llista del cens?

Podrà votar a la mesa si:

Es tracta dels interventors o de les interventores acreditats o acreditades davant la mesa, sempre que estiguin inscrits a aquesta circumscripció.

Presenta algun dels documents següents: Sentència judicial que recolza el seu dret d’estar inscrit al cens de la mesa. Certificació censal específica, expedida per la delegació provincial de l’oficina del cens electoral, que l’habiliti per fer efectiu el seu dret al vot a la mesa.

Si una persona ha sol·licitat el vot per correu, no pot votar presencialment a la mesa (apareixerà una lletra “C” al costat del seu nom a la llista del cens, o figurarà en una “relació d’electors de la mesa que han sol·licitat el vot per correu”)

Anotació dels votants a la llista numerada de votants, amb el nom i els cognoms i en l’ordre en què hagin emès el vot.

La votació es pot interrompre o suspendre:

Interrupció de la votació de menys d’1 hora:

S’ha d’interrompre quan la mesa adverteixi l’absència de paperetes d’alguna candidatura i no pugui suplir-la mitjançant paperetes subministrades pels interventors o les interventores o pels apoderats o les apoderades de la corresponent candidatura.

En aquest cas, la presidència de la mesa comunicarà per telèfon aquest fet a la junta electoral de zona que, immediatament, subministrarà noves paperetes.

La interrupció no pot durar més d’una hora, i la votació s’ha d’allargar tant temps com hagi estat interrompuda.

Suspensió de la votació més d’1 hora:

Es pot suspendre per interrupció superior a una hora, o bé per qualsevol motiu que faci impossible l’acte de votació. La presidència, abans de prendre la decisió de suspendre la votació, ha de demanar l’opinió de totes les persones que integren la mesa i, si les circumstàncies ho permeten, ha de consultar-ho a la junta electoral de la zona.

Una vegada presa la decisió de suspendre la votació, que es reflectirà en escrit raonat, la presidència ordenarà la destrucció de totes les paperetes dipositades fins al moment a les urnes i enviarà immediatament una còpia del mencionat escrit a la junta electoral provincial, ja sigui en mà o per correu certificat.

Un cop suspesa la votació en una mesa, la junta electoral de zona ha de convocar noves eleccions en aquella mesa durant els dos dies següents.

La presidència anunciarà en veu alta que conclourà la votació. Tot seguit introduirà les paperetes de vot remeses per correu. A continuació es procedeix a la votació de les persones que integren la mesa i els interventors o les interventores. Signatura de la llista numerada de votants pels o per les vocals i pels interventors o les interventores.

Escrutini

Oberta l’urna, la presidència extraurà un per un els sobres, els obrirà i llegirà les paperetes en veu alta.

La presidència ha d’ensenyar cada papereta, un cop llegida, a vocals, interventors o interventores i apoderats o apoderades.

La mesa comprovarà que el nombre de sobres coincideix amb el de votants anotats a la llista numerada de votants.

La presidència preguntarà si hi ha alguna protesta o reclamació.

Destrucció de les paperetes de votació en presència dels assistents, però no s’han de destruir les paperetes següents: Aquelles a les quals s’hagués negat validesa. Aquelles que haguessin estat objecte d’alguna reclamació.

Amb les paperetes que no es destrueixin cal fer el següent: Les persones que integren la mesa hi han de posar la seva signatura. S’uniran a l’acta de sessió (una vegada que es redacti, en finalitzar l’escrutini). S’inclouran a la documentació electoral (al sobre núm. 1) Anunci dels resultats de la votació amb indicació de les dades següents:

  • Electors censats

  • Certificacions censals aportades i de sentències, si escau.

  • Nombre de votants.

  • Nombre de vots nuls.

  • Nombre de vots en blanc.

  • Nombre de vots obtinguts per cada candidatura.

Emplenar l’acta d’escrutini

S’ha de signar per qui presideix la mesa, els o les vocals i els interventors o les interventores de les candidatures. L’original s’ha de col·locar a l’entrada del local.

Lliurar còpies a les persones següents i per l’ordre següent:

En primer lloc, al representant o a la representant de l’Administració.

Després als o a les representants de candidatura, als interventors o a les interventores, als apoderats o a les apoderades o als candidats o a les candidates que ho sol·licitin.

Només s’ha de lliurar una còpia de l’acta per cada candidatura.

Acta de sessió

Signar les actes per qui presideixi la mesa, els o les vocals i els interventors o les interventores de les candidatures.

Lliurar còpies als o a les representants de les candidatures, als apoderats o a les apoderades, als interventors o a les interventores i als candidats o a les candidates que ho sol·licitin.

Preparació i entrega de la documentació electoral

Distribuir la documentació electoral en tres sobres

Sobre 1

Acta de constitució de la mesa

Acta de sessió. Documents a què es faci referència a l’acta de sessió: Llista numerada de votants. Paperetes nul·les o que hagin estat objecte de reclamació. Llistes del cens electoral utilitzades. Certificacions censals i/o sentències judicials aportades. Còpies de les credencials dels interventors o de les interventores, o les mateixes credencials si les còpies no s’han rebut. Sol·licituds de reintegrament de despeses del vot per correu, si n’hi ha.

Sobres 2 i 3

Còpia de l’acta de constitució de la mesa. Còpia de l’acta de sessió.

Tancar els sobres i signar-los. Les persones que integren la mesa i els interventors o les interventores hi han de posar les seves signatures de manera que creuin les solapes.

Entregar els sobres 1 i 2 al jutjat de primera instància o de pau. Pot ser acompanyat per un o una vocal i pels interventors o per les interventores que ho desitgin.

Les forces i els cossos de seguretat acompanyaran i, si cal, facilitaran el desplaçament d’aquestes persones.

El jutge o la jutgessa signarà el rebut corresponent (que ha de ser entre la documentació de la mesa).

Un cop s’hagin entregat els sobres 1 i 2, finalitzen les funcions de les persones que integren la mesa que han acudit al jutjat.

Lliurar el sobre número 3

Un o una vocal ha de romandre al local fins que s’efectuï l’entrega al servei de correus, que haurà de signar el rebut corresponent (que es troba entre la documentació de la mesa).

Un cop entregat el sobre 3, finalitzen les funcions de la persona integrant de la mesa que s’ha quedat al local electoral.