Procediment de votació accessible per a persones cegues o amb discapacitat visual

Reial decret 1612/2007

Qui pot fer servir aquest procediment?

Les persones cegues o amb discapacitat visual, inscrites al cens electoral, que sàpiguen utilitzar el sistema braille i que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 % o siguin afiliades a l’ONCE poden sol·licitar el joc de votació accessible que conté paperetes i sobres electorals estàndard acompanyats de documentació complementària en braille.

El joc de votació accessible es lliurarà a cada sol·licitant el dia de les eleccions a la mesa electoral en què li correspongui votar.

La sol·licitud

El vot accessible se sol·licita amb una trucada al telèfon gratuït del Ministeri de l’Interior 900 150 000 entre els dies 30 de maig i 26 de juny (ambdós inclosos).

S’haurà de facilitar el nom i els cognoms del votant, el domicili, el número de DNI i un telèfon de contacte.

La votació

L’elector o l’electora es personarà el dia de les eleccions a la seva mesa electoral on, un cop hagi presentat el DNI, se li entregarà el kit de votació accessible sol·licitat.

La utilització d’aquest procediment és voluntària, així els electors cecs o amb discapacitat visual poden continuar sent assistides per una persona de confiança el dia de les eleccions.

El joc de vot accessible conté tot allò necessari per garantir el dret a vot amb autonomia i en secret:

  • Paperetes electorals i sobres de votació iguals als que utilitza tot l’electorat.

  • Documentació complementària en braille amb instruccions sobre el contingut del joc i la seva utilització.

Amb el joc de votació accessible, aquests electors o electores podran dirigir-se als espais habilitats, prop de la mesa electoral, per poder-hi gestionar la documentació amb garanties de privadesa.

També es pot treure el joc fora del local electoral i tornar més tard a emetre el vot.

A continuació, l’elector o l’electora es dirigirà a la mesa electoral, on haurà de mostrar el seu document d’identificació:

  • DNI (no és vàlid el resguard del DNI en tràmit, ja que no hi apareix la fotografia).

  • Passaport.

Es recomana a l’elector o l’electora que, després de la votació, s’endugui el joc de votació, juntament amb tot el material sobrer, per tal d’assegurar el secret del vot emès.