O método D’Hondt

Como se reparten os cargos segundo o método D’Hondt?

O método D’Hondt é o sistema que se utiliza para repartir os cargos entre as candidaturas de forma proporcional ao número de votos obtidos. Como exemplo, imos simular un repartimento de oito cargos entre catro candidaturas ás que chamaremos A, B, C e D.

  • Candidatura A:

  • Candidatura B:

  • Candidatura C:

  • Candidatura D:

Votos en branco:

En primeiro lugar, ordénanse de maior a menor os resultados obtidos por cada candidatura e calcúlase a porcentaxe de votos de cada unha, tendo en conta tamén os votos en branco.

NÚMERO DE VOTOS

Porcentaxe

Para evitar unha fragmentación excesiva, descártanse as candidaturas que non acaden unha porcentaxe mínima de votos. No caso das eleccións xerais, este límite é do 3% dos votos.

Constrúese unha táboa con tantas columnas como número de cargos a distribuír, completando cada columna co número de votos de cada candidatura dividido por 1, 2, 3… ata completala. Constrúese unha táboa con tantas columnas como número de cargos a distribuír, completando cada columna co número de votos de cada candidatura dividido por 1, 2, 3… ata completala.

Os cargos asígnanse aos 8 coeficientes máis altos, en orde decrecente.

No caso de empate, o cargo asignarase á candidatura con maior número de votos totais. Se estes tamén coinciden, asignarase por sorteo, e o resto de forma alternativa.

O repartimento de cargos queda da seguinte forma:

  • 4 cargos

  • 3 cargos

  • 1 cargo