Administració Electoral

L’Administració electoral és l’encarregada de garantir la transparència i l’objectivitat del procés electoral i del principi d’igualtat.

Integren l’Administració electoral les meses electorals i les juntes electorals (central, provincial, de zona i, si escau, de comunitat autònoma).

La Junta Electoral Central té la seu a Madrid; és l’única de caràcter permanent i està integrada per vuit magistrats del Tribunal Suprem i cinc catedràtics en actiu de dret o de ciències polítiques i sociologia.

Les juntes electorals provincials tenen la seu a les capitals de província i estan integrades per tres vocals, magistrats i magistrades de l’audiència provincial corresponent, i dos vocals nomenats per la Junta Electoral Central entre catedràtics, catedràtiques, professors i professores titulars de dret o de ciències polítiques i sociologia o juristes de prestigi reconegut residents a la província.

Les juntes electorals de zona tenen la seu a les localitats cap dels partits judicials i estan compostes per tres vocals, jutges i jutgesses de primera instància o instrucció, i dos vocals designats per la Junta Electoral Provincial entre llicenciats i llicenciades en dret o en ciències polítiques i sociologia residents en el partit judicial.

Les juntes de zona de Ceuta i Melilla acumulen en els districtes respectius les funcions corresponents a les juntes electorals provincials.

A més de la Junta Electoral Central, que té la seu a Madrid, a cada província hi ha una Junta Electoral Provincial.

Finalment, les juntes electorals de zona se situen a les 303 localitats cap de partit judicial en les eleccions del 1979. Les juntes de zona de Ceuta i Melilla acumulen en els districtes respectius les funcions corresponents a les juntes electorals provincials.

A les eleccions al Congrés dels Diputats i les Diputades o al Senat, les juntes electorals competents per realitzar totes les operacions relatives a la presentació i la proclamació dels candidats, així com les d’escrutini general, etc., són les juntes electorals provincials.