El Congrés dels Diputats i les Diputades

El Congrés dels Diputats i Diputades és una de les dues cambres que formen les Corts Generals, a la qual la Constitució ha reservat una sèrie de funcions i facultats importants.

El Congrés autoritza la formació del Govern, pot provocar-ne el cessament, coneix en primer lloc la tramitació dels projectes legislatius i dels pressupostos i ha de confirmar o rebutjar les esmenes o els vetos del Senat sobre aquests textos legislatius.

El nombre de diputats i diputades és de 350.

La distribució dels diputats i diputades per províncies es fa de la manera següent: A cadascuna de les cinquanta províncies li correspon un mínim inicial de dos diputats i diputades. Les ciutats de Ceuta i Melilla elegeixen un diputat o diputada cadascuna.

Els 248 diputats i diputades restants es reparteixen entre les cinquanta províncies en proporció a la seva població.

El Reial decret de convocatòria de les eleccions concreta el nombre de diputats i diputades que s’elegeix en cada província.

Tots els diputats i diputades s’elegeixen per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret. A cada província s’elegeixen tants diputats i diputades com corresponguin, segons allò fixat al Reial Decret de convocatòria.

Els partits polítics presenten les seves persones candidates en llistes tancades i bloquejades, de manera que, el dia de les eleccions, l’elector no pot seleccionar candidats o candidates individuals o alterar l’ordre de les llistes, sinó que ha de triar la papereta del partit elegit i introduir-la al sobre corresponent.