Apoderats i apoderades, interventors i interventores

Les persones representants de cada candidatura poden atorgar poder a favor de qualsevol ciutadà, major d’edat i que es trobi en ple ús dels seus drets civils i polítics, a fi que representi la candidatura en els actes i les operacions electorals. Es tracta de l’apoderat o l’apoderada.

Els apoderats i apoderades poden accedir lliurement a tots els locals electorals, examinar el desenvolupament de la votació i de l’escrutini en qualsevol mesa, formular reclamacions i protestes i demanar certificacions.

Els apoderats o les apoderades, si no hi ha interventors de la seva candidatura, poden actuar com a tals davant la mesa i participar en les seves deliberacions amb veu i sense vot.

Els apoderats o les apoderades no voten a la mesa si no figuren en el cens d’aquesta mesa.

El representant de cada candidatura pot nomenar, fins a tres dies abans de l’elecció, dos interventors o dues interventores per a cada mesa electoral, mitjançant l’expedició de credencials talonàries, amb la data i la signatura al peu del nomenament.

Aquests interventors i interventores poden assistir a la mesa i participar en les seves deliberacions amb veu però sense vot. A aquests efectes, les persones interventores de cada candidatura acreditades davant la mesa poden substituir-se entre elles.

Exerceixen la seva funció només a la mesa davant la qual estan acreditats.

Poden formular reclamacions i protestes i demanar certificacions.

Voten a la mesa davant la qual estan acreditats, encara que no estiguin inclosos en el cens electoral d’aquesta, sempre que figurin inscrits en el cens de la circumscripció corresponent a aquesta mesa. En cas contrari, només poden votar per correu a la mesa en el cens de la qual figurin inscrits.

“El vot dels interventors s’haurà de fer a la Mesa davant la qual estiguin acreditats quan aquesta Mesa formi part de la circumscripció electoral en què els correspongui votar en tots els processos electorals convocats, però s’haurà de fer per correspondència en tots ells si en algun d’aquests processos no es dona aquesta circumstància” (Instrucció 1/2019 de la Junta Electoral Central, de 23 de gener)