Vot presencial (Vot a Mesa)

Cada elector o electora rep de l’Oficina del Cens Electoral una targeta censal amb les dades actualitzades de la seva inscripció en el cens electoral i de la secció i mesa on li correspon votar. L’Oficina del Cens Electoral comunicarà igualment a les persones afectades les modificacions de Seccions, Locals o Meses que hagin pogut produir-se.

La votació comença a les 9 hores del dia 23 de juliol, tot i que els locals estan oberts abans perquè puguin presentar-s’hi les persones que integren les meses electorals i constituir-les, verifiquin que no hi ha problemes amb el material electoral (urnes, cabines, suports senyalitzadors, sobres, paperetes, impresos), acreditin els interventors i interventores, apoderats i apoderades, etc.

La votació acaba a les 20 hores, moment en què la Presidència de la mesa electoral anuncia el final de la votació. No obstant això, si encara queda algú dins del local electoral, el president o la presidenta de la mesa li ha de permetre votar.

La identificació es fa mitjançant:

  • Document nacional d’identitat (DNI).
  • Passaport (amb fotografia).
  • Permís (carnet) de conduir (amb fotografia). Vàlid també mitjançant l’aplicació miDGT

No importa que aquests documents estiguin caducats, però han de ser els originals, les fotocòpies no valen.

La votació comença a les 9 hores.

Només es pot votar a la mesa electoral que correspongui a cada elector o electora, llevat dels interventors i interventores que exerceixen el seu dret de sufragi a la mesa davant la qual estan acreditats si pertany a la mateixa circumscripció en què estan inscrits.

Les persones electores s’han d’acostar a la mesa, d’un en un, i han de manifestar el seu nom i cognoms a la Presidència. Les persones vocals i interventores han de comprovaran la seva identitat i el dret a votar, a través de les llistes del cens. Entregarà, de la seva mà, el sobre o sobres de votació tancats a la Presidència, la qual, sense ocultar-los en cap moment de la vista del públic, dirà en veu alta el nom i, afegint “Vota”, entregarà de nou el sobre o els sobres perquè els introdueixi a les urnes que corresponguin.

La votació acaba a les 20 hores, moment en què la mesa electoral anuncia el final de la votació. No obstant això, si encara queda algú dins del local, la mesa li ha de permetre votar.

L’Administració de l’Estat o, si escau, la de les Comunitats Autònomes que tinguin atribuïdes competències en matèria laboral, amb l’acord previ amb els Delegats del Govern respecte del personal que treballi per compte d’altri, i les Administracions públiques respecte al seu personal, adoptaran les mesures necessàries perquè les persones que prestin els seus serveis el dia de les eleccions puguin disposar, en el seu horari laboral, de fins a quatre hores lliures per exercir el dret de vot, que seran retribuïdes. Quan el treball es presti en jornada reduïda, efectuarà la corresponent reducció proporcional del permís.

En el cas de les persones que estiguin realitzant funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivi dificultat per exercir el dret de sufragi el dia de les eleccions, les mesures necessàries a adoptar intentaran facilitar que aquestes persones puguin votar per correu i disposin per a això d’un permís de fins a quatre hores lliures per poder sol·licitar-ho, seguint el procediment establert en l’article 72 de la Llei orgànica del règim electoral general.