Sufragi actiu i cens electoral

El dret de sufragi actiu és el dret de vot i el dret de sufragi passiu és el dret a presentar-se com a persona candidata i a ser votada.

En les eleccions a les Corts Generals poden votar tots els espanyols majors d’edat inscrits en el cens electoral (tant residents a Espanya com residents a l’estranger).

No obstant això, no poden votar:

Les persones condemnades per sentència judicial ferma a la pena principal o accessòria de privació del dret de sufragi durant el temps del seu compliment.

No. Ningú no pot ser obligat ni coaccionat sota cap pretext en l’exercici del seu dret de sufragi, ni a revelar el seu vot.

El vot (l’exercici del dret de sufragi) és universal, lliure, igual, directe i secret.

  • Universal, perquè totes les persones majors d’edat en ple ús dels seus drets civils i polítics poden exercir-lo.
  • Lliure, perquè no es pot obligar ningú a votar.
  • Igual, perquè tots els vots tenen el mateix valor.
  • Directe, perquè mitjançant el nostre vot es designen les persones que volem que ens representin en els afers públics.
  • Secret, perquè no es pot obligar ningú a revelar el sentit del seu vot.

No, es pot votar en un sol procés. Així i tot, ha de tenir en compte que, en el supòsit de convocatòria de diversos processos electorals per al mateix dia de votació, l’elector exerceix el seu dret de sufragi actiu en un acte únic, i no pot votar en moments diferents dins d’aquesta jornada electoral.

El cens electoral és una base de dades que conté la inscripció dels qui reuneixen els requisits per votar i no estan privats, definitivament o temporalment, del dret de sufragi.

El cens electoral és únic i permanent, i s’actualitza mensualment.

El cens electoral en el cas de les eleccions a les Corts Generals està compost per:

a) Cens d’Electors Residents a Espanya (CER)
b) Cens d’Electors Residents Absents que viuen a l’estranger (CERA)

La inscripció en el cens electoral és obligatòria per poder votar.

Ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea, per a la seva inscripció al CERE, han de figurar al Padró Municipal i haver fet una declaració formal sobre la seva voluntat d’exercir el dret de sufragi a Espanya a les eleccions municipals. Aquesta manifestació de voluntat té caràcter permanent mentre el ciutadà i la ciutadana d’un país de la Unió Europea continuï residint a Espanya, llevat de declaració en un altre sentit.

El cens electoral l’elabora l’Oficina del Cens Electoral, òrgan enquadrat en l’Institut Nacional d’Estadística (Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació digital), que exerceix les seves competències sota la direcció i supervisió de la Junta Electoral Central.

Els ajuntaments, les oficines consulars d’Espanya a l’estranger i les seccions consulars de les missions diplomàtiques tramiten d’ofici la inscripció dels electors i l’Oficina del Cens Electoral és l’òrgan encarregat de la formació del cens electoral.

Per elaborar el cens, l’Oficina:

• Coordina el procés d’elaboració del cens electoral i amb aquesta finalitat pot dirigir instruccions als Ajuntaments i Consolats, així com als responsables del Registre Civil i el Registre de Penats i Rebels. • Supervisa el procés d’elaboració del cens electoral i a aquest efecte pot inspeccionar els Ajuntaments i Consolats. • Controla i revisa d’ofici les altes i baixes tramitades pels òrgans competents i elabora un fitxer nacional d’electors. • Elimina les inscripcions múltiples d’un mateix elector que no hagin estat detectades pels Ajuntaments i Consolats.

El cens que es fa servir en cada procés electoral és el tancat el dia primer del segon mes anterior al de la data de la convocatòria.

En el cas de les Eleccions del 23 de juliol, el cens serà el tancat l'1 de gener del 2023.

No obstant això, la Llei orgànica del règim electoral general estableix un període de rectificació quan ja s’han convocat les eleccions.

Els Ajuntaments i Consolats exposaran les llistes electorals vigents dels seus respectius municipis del 5 al 12 de juny.

A més, l’Oficina del Cens Electoral ha d’enviar a tots els electors una targeta censal amb les dades actualitzades de la seva inscripció en el cens electoral i de la secció i la mesa on els correspon votar, i ha de comunicar igualment als electors afectats les modificacions de seccions, locals o meses electorals.

Així mateix, es pot accedir a la consulta de les dades de locals i meses electorals per Internet, a través de la pàgina web de l’INE (www.ine.es), sense necessitar de disposar de certificat digital.

Per consultar les dades d’inscripció individuals de cada elector, que inclouen també les de la mesa i el local on li correspon votar, cal utilitzar un certificat digital i s’hi pot accedir a través de la pàgina web de l’INE (www.ine.es) des del dia de la publicació de la convocatòria.

Si durant el període d’exposició de les llistes (5 al 12 de juny), qualsevol persona observa que està inclosa o exclosa indegudament del cens electoral, pot presentar una reclamació davant la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral.

Aquesta, en el termini de tres dies, resol les reclamacions i ordena les rectificacions, que hauran d’exposar-se al públic el 16 de juny. A més, també ha de notificar la resolució adoptada a cadascun dels reclamants i als ajuntaments i consolats corresponents.

Les persones que han canviat de domicili o voten per primera vegada han de comprovar especialment si les seves dades són correctes.