Altres procediments de votació

S’amplia el termini per al dipòsit del vot per correu del personal militar embarcat, fins al dia 20 de juliol, sempre que el dipòsit dels enviaments es faci abans de les 14:00 hores a l’oficina principal de Correus a Madrid (oficina de Cibeles)

El personal dels vaixells de l’armada, la marina mercant o la flota pesquera d’altura, abanderats a Espanya, que hagi de romandre embarcat des de la convocatòria de les eleccions fins a la seva celebració i que durant aquest període toqui ports, coneguts prèviament, en el territori nacional, pot exercir el seu dret de sufragi electoral de la manera següent:

A través del servei de radiotelegrafia, correu electrònic, fax o qualsevol altre mitjà que pugui habilitar-se a aquests efectes, es pot sol·licitar de la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral on la persona interessada estigui inscrita el certificat d’inscripció en el cens.

En el missatge, s’hi han de fer constar les dades següents:

  • Nom i dos cognoms de la persona sol·licitant.
  • Número del document nacional d’identitat.
  • Data, província i municipi de naixement.
  • Municipi de residència en el qual està inclòs en el cens electoral.
  • Nom del vaixell en què es troba embarcat.
  • Port o ports on el vaixell tingui prevista l’arribada, amb la indicació de les dates concretes en què aquesta s’hagi de produir.

En cas que pugui rebre la documentació electoral per mitjà d’un altre vaixell, s’ha d’indicar en el radiomissatge l’armador, consignatari o vaixell on s’ha d’enviar. A l’efecte de sol·licitud del vot per correu, els serveis de radiotelegrafia dels vaixells tenen la consideració de dependències delegades del servei de Correus, i els comandants i capitans o l’oficial en qui deleguin expressament, la de personal encarregat de la recepció de la sol·licitud.

La Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral corresponent, una vegada comprovada la inscripció de l’interessat, ha de considerar amb caràcter general com a rebuda la sol·licitud i ha d’enviar la documentació pertinent al port o, si escau, armador, consignatari o vaixell que l’elector hagi designat.

Un cop l’elector o electora hagi rebut aquesta documentació, ha d’enviar per correu certificat i urgent, des de qualsevol dels ports on atraqui el vaixell, la documentació electoral a la mesa electoral en què li correspongui votar.

Per a l’exercici del dret del vot per correu del personal de les forces armades destacat fora del territori nacional, en operacions vinculades amb la seguretat i defensa d’Espanya i dels seus aliats, en el marc d’organitzacions internacionals de les quals Espanya formi part, així com per contribuir al manteniment de la pau, l’estabilitat i la seguretat i donar suport a l’ajuda humanitària, des de la data de la publicació de la convocatòria i fins a la seva celebració s’ha de seguir el procediment següent:

El comandant del vaixell o el cap d’unitat ha d’enviar la relació del personal que vol exercir el seu dret de sufragi al director general de Personal del Ministeri de Defensa, per mitjà del cap de l’Estat Major de la Defensa i dels caps d’Estat Major dels Exèrcits i de l’Armada.

Per cada sol·licitant, s’hi ha de fer constar:

  • Nom i dos cognoms.
  • Número del document nacional d’identitat.
  • Data, municipi i província de naixement.
  • Municipi de residència en el qual està inclòs en el cens electoral.

El Director General de Personal del Ministeri de Defensa, a partir de la data de la publicació de la convocatòria en el butlletí oficial corresponent i abans del desè dia anterior al de la votació, donarà trasllat d’aquesta relació a l’Oficina del Cens Electoral, que la remetrà a les seves Delegacions Provincials corresponents.

La Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral corresponent, una vegada comprovada la inscripció de l’interessat, ha de considerar amb caràcter general la sol·licitud com a rebuda i ha de trametre la documentació corresponent a la Direcció General de Personal del Ministeri de Defensa perquè, pel procediment més urgent possible, la faci arribar al destinatari.

A continuació, procedirà a exercir el seu dret de vot un cop rebuda la documentació a la qual fa referència el punt anterior. Dels vots emesos, se n’ha de fer càrrec el comandant del vaixell o el cap de la unitat, que els ha de custodiar, garantint-ne la seguretat, la integritat i el secret, fins que els reculli l’encarregat de transportar-los a territori nacional. La Direcció General de Personal del Ministeri de Defensa ha de fer arribar els vots rebuts a la Societat Estatal Correus i Telègrafs, abans del segon dia previ al de la celebració de les eleccions, la qual els ha d’enviar amb caràcter urgent a la mesa electoral corresponent.

Les persones internes en centres penitenciaris que no estiguin privats del dret de sufragi voten per correu seguint el procediment següent:

En tots els centres penitenciaris s’han d’exposar a la població interna les normes electorals que regulen el vot per correu i s’han d’organitzar sessions informatives d’explicació i aclariment del procediment de votació.

Per a això, el director de cada centre penitenciari —o la persona en qui aquest delegui— ha de sol·licitar, en els tres primers dies des de la publicació de la convocatòria, a la Societat Estatal Correus i Telègrafs que un empleat d’aquest servei es desplaci en una data determinada al centre, proveït dels impresos de sol·licitud del certificat per al vot per correu que puguin ser necessaris, perquè, allà mateix, els emplenin els interns que vulguin exercir el seu dret de vot.

Si algun dels reclusos no té DNI, n’hi haurà prou amb el document d’identitat interior que tenen tots els interns, sempre que hi aparegui la fotografia de la persona titular.

L’Oficina del Cens Electoral ha d’enviar al centre penitenciari on es troba el reclús o la reclusa sobres i paperetes suficients, que el servei de Correus lliurarà personalment a l’elector o electora.

L’elector o electora ha d’escollir la papereta corresponent, introduir-la al sobre (o no ha d’incloure-hi cap papereta si vol votar en blanc), i aquest, en un altre sobre que va adreçat a la mesa electoral que correspongui.

El servei de Correus ha de fer arribar aquests sobres a les meses electorals corresponents el dia de la votació.