Paritat electoral

La paritat electoral és la presència equilibrada de dones i homes en l’àmbit de la representació política.

La Llei orgànica del règim electoral general exigeix la composició equilibrada de les llistes electorals que es presentin a les eleccions al Congrés dels Diputats, eleccions locals, als consells insulars, als cabildos insulars canaris, al Parlament Europeu i a les assemblees legislatives de les comunitats autònomes.

Aquesta composició equilibrada comporta el següent:

  • En el conjunt de la llista de les eleccions al Congrés dels Diputats, i en qualsevol cas en cada tram de cinc llocs, els candidats d’un sexe o l’altre no poden estar representats en menys del 40%.

  • Quan les candidatures per al Senat s’agrupin en llistes, aquestes llistes han de tenir igualment una composició equilibrada d’homes i dones, de manera que la proporció de les unes i els altres sigui tan propera com es pugui a l’equilibri numèric.