Escrutini

Una vegada acaba la votació, comença l’escrutini a les meses.

Per fer l’escrutini, el president extreu, un a un, els sobres de l’urna corresponent i llegeix en veu alta la denominació de la candidatura o, si escau, el nom de les persones candidates votades. El president o la presidenta ha d’ensenyar cada papereta, una vegada llegida, a les persones vocals, interventores i apoderades.

Segons el que estableix la normativa, en primer lloc es fa l’escrutini corresponent a les eleccions al Congrés dels Diputats i, en segon lloc, a les eleccions al Senat.

Acabat el recompte, es resolen per majoria els possibles dubtes i/o protestes que hi pugui haver. Posteriorment, el president o la presidenta anuncia en veu alta el resultat i especifica el nombre d’electors i electores censats, el de certificacions censals aportades, el de paperetes nul·les, el de vots en blanc i el dels vots que ha obtingut cada candidatura o persona candidata.

La mesa fa públics els resultats per mitjà d’una acta d’escrutini i en dona una còpia a la persona representant de l’Administració i als de cada candidatura, així com a les persones interventores, apoderades i candidates que ho sol·licitin.

Els resultats es coneixen tan ràpidament perquè existeix un procediment complex i avançat de transmissió de la informació.

A cada mesa electoral hi ha una persona representant de l’Administració, que, una vegada ha acabat l’escrutini, rep de la Presidència de la mesa una còpia de l’acta d’escrutini amb els resultats d’aquesta mesa i els transmet al centre de totalització de dades del Ministeri de l’Interior.

  1. Els resultats que dóna el Govern de la nació el dia de les eleccions obeeixen al compliment de les previsions contingudes en l’article 98.2 de la LOREG: “El Govern ha de donar informació provisional sobre els resultats de l’elecció”.
  2. L’escrutini oficial i definitiu el duen a terme les juntes electorals provincials i comença tres dies després de les eleccions.
  3. Els resultats oficials són els que es publiquen en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Abans de procedir a l’escrutini definitiu, la junta electoral competent es constitueix en mesa per procedir al recompte de vots dels residents absents. A les 8 del matí, amb els interventors i les interventores que designin les candidatures concurrents, la Presidència procedeix a introduir a l’urna els sobres de votació de les persones residents absents rebuts fins al mateix dia i el secretari o la secretària anota els noms dels votants a la llista. Tot seguit la Junta escruta els vots i incorpora els resultats a l’escrutini definitiu.

L’escrutini general o definitiu (art. 103 i seg. LOREG) el fa, el tercer dia següent al de la votació, la junta electoral corresponent. És un acte únic i té caràcter públic.

La Presidència estén l’acta de constitució de la Junta i la signa, així com també la signen els i les vocals, el secretari o la secretària i les persones nomenades com a representants i apoderades de les candidatures degudament acreditades.

La sessió d’escrutini s’inicia quan el secretari o la secretària llegeix les disposicions legals. A continuació es procedeix a l’obertura dels sobres (el sobre número 1 amb la documentació electoral corresponent a cada mesa) que es van lliurar el dia de les eleccions als jutjats.

El secretari o la secretària dona compte dels resums de la votació de cada mesa. Durant l’escrutini la Junta no pot anul·lar cap acta ni cap vot, es limita a verificar el recompte i la suma dels vots a les meses corresponents segons les actes o les còpies de les actes de les meses. Si hi ha un error material, o de fet o aritmètic, s’ha d’esmenar.

L’acte d’escrutini no s’ha d’interrompre i ha de concloure no més tard del sisè dia posterior al de les eleccions.