Sistema electoral

L’atribució d’escons en funció dels resultats de l’escrutini es realitza de conformitat amb les regles següents:

  1. S’exclouen les candidatures que no hagin obtingut, almenys, el 3% dels vots vàlids emesos en cada circumscripció (vots vàlids són els vots a candidatura més els vots en blanc).
  2. S’ordenen de major a menor, en una columna, les xifres de vots obtinguts per les candidatures restants.
  3. Es divideix el nombre de vots obtinguts per cada candidatura per 1, 2, 3, etc., fins a un nombre igual al d’escons corresponents a la circumscripció.
  4. Els escons s’atribueixen a les candidatures que obtinguin els quocients més grans, seguint un ordre decreixent.
  5. A les circumscripcions de Ceuta i Melilla es proclamarà com a electe o electa el candidat o candidata que hagi obtingut el major nombre de vots.

L’elecció dels 208 senadors i senadores que s’elegeixen mitjançant sufragi universal, lliure, igual, directe i secret es realitza de la manera següent:

Els electors i les electores poden donar el seu vot a un màxim de:

3 persones candidates a les circumscripcions peninsulars. 2 a Gran Canària, Mallorca, Tenerife, Ceuta i Melilla. 1 en les circumscripcions insulars restants.

Posteriorment, es proclamen electes les persones candidates que han obtingut un major nombre de vots fins a completar el total de senadors i senadores de cada circumscripció.

La papereta del Congrés és de color blanc, impresa per una sola cara, i hi ha d’aparèixer: denominació, sigla i símbol del partit, federació, coalició o agrupació d’electors i els noms i cognoms de les persones candidates i suplents.

La papereta és de color sèpia, única per a cada circumscripció i comuna per a totes les candidatures.

Les candidatures s’ordenen a la papereta segons els resultats obtinguts a les eleccions anteriors, i les persones candidates, dins de cada candidatura, per l’ordre que estableixi lliurement la mateixa candidatura. L’elector pot posar la creu en la casella que apareix al costat del candidat que prefereixi, independentment del lloc que ocupi dins de la candidatura.

Els electors poden donar el seu vot:

A un màxim de 3 candidats o candidates a les circumscripcions provincials. A un màxim de 2 a Gran Canària, Mallorca, Tenerife, Ceuta i Melilla. A un màxim d'1 a les circumscripcions insulars restants.

Els candidats i les candidates elegits per l’elector no han de pertànyer necessàriament a la mateixa formació.

La papereta, segons el nombre de persones candidates presentades en cada circumscripció, pot tenir mides diferents i els candidats i les candidates poden enumerar-se a les dues cares de la papereta (anvers i revers).

Els vots poden ser vàlids o nuls.

Es considera vot vàlid:

  • el vot a candidatura i
  • el vot en blanc

dipositat a l’urna amb les exigències legals.

El vot en blanc és:

  • En les eleccions al Congrés: el sobre que no conté cap papereta i el vot emès a favor d’alguna candidatura retirada legalment.
  • En les eleccions al Senat: el sobre que no conté cap papereta i les paperetes que no tinguin marcat cap candidat o candidata.

És nul el vot emès en un sobre diferent del model oficial o alterat; o en una papereta diferent del model oficial, alterada o estripada; així com l’emès en una papereta sense sobre i aquell en el qual no pugui dilucidar-se la voluntat de la persona electora (per exemple, un sobre que contingui més d’una papereta de diferents candidatures).

En el supòsit que el sobre de votació contingui més d’una papereta de la mateixa candidatura, es computa com un sol vot vàlid.

En el cas de les eleccions al Congrés dels Diputats i Diputades, també seran nuls: els vots emesos en paperetes en què s’hagin modificat, afegit o ratllat els noms dels candidats i candidates o se n’hagi alterat l’ordre de col·locació, així com aquelles en les quals s’hagi produït qualsevol altre tipus d’alteració (per exemple, en el símbol de la candidatura).

En el cas de les eleccions al Senat, també són nuls els vots emesos en paperetes en les quals s’hagin marcat més de tres noms en les circumscripcions provincials; més de dos en les circumscripcions insulars de Gran Canària, Mallorca i Tenerife i en les poblacions de Ceuta i Melilla, i més d’un en la resta de les circumscripcions insulars.

Es computen com a vàlids els vots emesos en paperetes que continguin un senyal, creu o aspa al costat d’algun dels candidats o candidates, en la mesura en què aquests no tinguin prou transcendència o entitat perquè es consideri que amb ells s’ha alterat la configuració de la papereta o s’ha manifestat un retret a alguna de les persones candidates o a la formació política a la qual pertanyen.