Meses electorals

La mesa electoral forma part de l’Administració electoral, juntament amb les juntes electorals.

Està composta per tres ciutadans —un president o presidenta de mesa i dos vocals— que han de ser menors de setanta anys i han de saber llegir i escriure.

Els membres de la mesa s’elegeixen per sorteig entre les persones censades a la mesa.

El president o la presidenta ha de tenir el títol de batxillerat o el de formació professional de segon grau o, subsidiàriament, el de graduat escolar o equivalent.

La selecció dels membres de les meses correspon als ajuntaments, mitjançant un sorteig realitzat en sessió plenària, si bé el sorteig es pot fer davant la Junta de Govern Local, en cas que el Ple de l’Ajuntament li hagi delegat la competència i sempre que es porti a terme en sessió pública. Els sorteigs se celebraran entre el 24 de juny i el 28 de juny (Instrucció 9/2019 JEC)

Totes les persones que formen part de la mesa, així com les persones suplents que resultin finalment designades com a membres titulars de la mesa:

  • Perceben una dieta de 70 euros.
  • Tenen dret a una reducció de la jornada de treball de cinc hores el dia immediatament posterior.
  • Estan protegits pel sistema de la Seguretat Social enfront de les contingències i situacions que puguin derivar-se de la seva participació en les eleccions.

Els càrrecs de President o Presidenta i vocals de les meses electorals són obligatoris, i també ho són els càrrecs de suplents. No poden ser exercits pels qui es presentin com a candidats.

El President o la Presidenta, els vocals i suplents que no acudeixin a exercir les seves funcions incorren en pena de presó de tres mesos a un any o a una multa de sis a vint-i-quatre mesos.

La seva designació ha de ser notificada als interessats i interessades entre el 24 de juny i l’1 de juliol (3 dies des del sorteig). Amb la notificació es lliurarà un Manual d’Instruccions per a les persones que integren les meses electorals, supervisat per la Junta Electoral Central i aprovat per acord del Consell de Ministres.

Les persones designades presidentes i vocals de les meses disposen d’un termini de set dies per al·legar davant la Junta Electoral de Zona una causa justificada i documentada que els impedeixi acceptar el càrrec. La Junta resol sense ulterior recurs en el termini de cinc dies i comunica, si escau, la substitució produïda al primer suplent.

Si, posteriorment, qualsevol dels designats està en impossibilitat d’acudir a l’exercici del càrrec, ha de comunicar-ho a la Junta Electoral de Zona, almenys 72 hores abans del dia de les eleccions, i hi ha d’aportar les justificacions pertinents.

Si l’impediment sobrevé després d’aquest termini, l’avís a la Junta s’ha de fer de manera immediata i, en qualsevol cas, abans de l’hora de constitució de la mesa. En aquests casos, la Junta comunica la substitució al suplent corresponent, si hi ha temps per fer-ho, i procedeix a nomenar-ne un altre, si és necessari.

El President o Presidenta, els dos vocals de cada mesa electoral i els suplents respectius, si n’hi ha, es reuneixen a les vuit hores del dia 23 de juliol al local corresponent.

Si el president o presidenta no hi ha acudit, el substitueix el seu primer suplent. En cas que aquest també hi falti, el substitueix un segon suplent, i si aquest tampoc no hi ha acudit, pren possessió com a President o Presidenta el primer vocal, o el segon vocal, per aquest ordre. Els vocals que no hi han acudit o que prenen possessió com a presidents són substituïts pels seus suplents.

No es pot constituir la mesa sense la presència d’un president o presidenta i dos vocals. En cas que no es pugui complir aquest requisit, els membres de la mesa presents, els suplents que hi haguessin acudit o, si no n’hi ha, l’autoritat governativa estenen i subscriuen una declaració dels fets esdevinguts i l’envien per correu certificat a la Junta Electoral de Zona, a la qual comuniquen també aquestes circumstàncies telegràficament o telefònicament.

La Junta, en aquest cas, designa lliurement les persones que han de constituir la mesa electoral, i fins i tot pot ordenar que en formi part algun dels electors que hi hagi al local. En qualsevol cas, la Junta informa el Ministeri Fiscal del que ha succeït per esclarir la possible responsabilitat penal dels membres de la mesa o dels seus suplents que no hi han comparegut.

Si malgrat el que estableix el paràgraf anterior, no es pot constituir la mesa una hora després de l’establerta legalment per a l’inici de la votació, les persones designades en el paràgraf tercer d’aquest article han de comunicar aquesta circumstància a la Junta Electoral de Zona, que convocarà per a nova votació a la mesa, dins dels dos dies següents. S’ha de fixar immediatament una còpia de la convocatòria a la porta del local electoral i la Junta ha de procedir d’ofici al nomenament dels membres de la nova mesa.