Vot per correu de les persones que resideixen permanentment a l’estranger

Els espanyols i espanyoles que resideixin permanentment a l’estranger i que figurin al Cens de Residents Absents a l’Estranger (CERA) podran votar a les eleccions a les Corts Generals del 23 de juliol. Les Delegacions Provincials de l’Oficina del Cens Electoral remetran d’ofici a l’adreça de la inscripció de cada persona de nacionalitat espanyola inscrita al cens dels electors residents absents que viuen a l’estranger, la documentació següent:

 • Sobres de votació
 • Dos certificats idèntics d’estar inscrits al cens d’electors residents absents que viuen a l’estranger.
 • Sobre adreçat a la Junta Electoral Provincial.
 • Sobre adreçat al consolat o l’ambaixada.
 • Un full informatiu sobre com exercir el dret de vot i l’adreça de la pàgina web oficial on s’exposaran les candidatures i on estaran disponibles els jocs de paperetes descarregables.
 • La relació de centres habilitats per al dipòsit de vot en urna en l’àmbit de la seva demarcació consular.
 • Imprès per a la devolució de les despeses de l’enviament per correu

Per tal de garantir el secret del vot, només es podrà efectuar la descàrrega telemàtica del joc complet de paperetes.

L’enviament de la documentació per l’OCE s’haurà de realitzar per correu certificat a partir del dia 17 i fins al 23 de juny, si bé a aquest termini s’haurà de sumar el temps que trigui a arribar la documentació al domicili a l’estranger.

L’OCE remetrà així mateix les paperetes oficials a l’adreça de la inscripció de cada elector resident absent, a partir del 28 de juny i no més tard del 2 de juliol, en aquelles províncies on no hagués estat impugnada la proclamació de candidatures, i en les restants no més tard del 8 de juliol.

Les paperetes descarregables estaran disponibles una vegada resolts els recursos contra la proclamació de candidatures i no més tard del 2 de juliol.

Les oficines consulars garantiran la disponibilitat de paperetes oficials de vot als centres de votació, així com sobres de votació i mitjans informàtics necessaris per a la descàrrega de la resta de la documentació necessària per votar durant els dies habilitats per a la votació presencial.


Com s’ha de preparar el vot

L’elector o l’electora ha de seleccionar la seva opció de vot (o no hi ha d’incloure cap papereta si el que vol és votar en blanc):

 • Per a l’elecció de diputats i diputades, introduirà la papereta corresponent a la candidatura escollida dins del sobre de votació de color blanc (o no inclourà cap papereta si el que vol és votar en blanc)
 • Per a l’elecció de senadors i senadores, ha de marcar les persones candidates que elegeixi seguint les instruccions que es recullen en la papereta. Després ficarà aquesta papereta al sobre de votació de color sípia (o no inclourà cap papereta si el que desitja és votar en blanc).

A continuació, ha d’introduir al sobre adreçat a la Junta Electoral Provincial la documentació següent:

 • Sobres de votació amb les paperetes.
 • Un dels certificats d’inscripció en el cens. (si votarà per correu, al revers del certificat constarà la signatura i el número del passaport o del DNI de l’elector)
 • Fotocòpia del passaport o del DNI expedits per les autoritats espanyoles, o certificació de nacionalitat o d’inscripció en el registre de matrícula consular expedides pel Consolat d’Espanya al país de residència.

Com es vota:

 • Dipositar-lo personalment a les urnes disposades per a això a la seva Ambaixada o Consolat o als centres habilitats per a això.

  Ho podrà fer entre el 15 i el 20 de juliol (ambdues dates incloses).

  Haurà de lliurar al funcionari consular, prèvia acreditació de la seva identitat, el segon certificat d’inscripció en el cens i dipositarà el sobre dirigit a la Junta Electoral Provincial, una vegada que el funcionari consular signi al revers del mencionat sobre i hi estampi segell de l’Oficina Consular on consti la data del seu dipòsit

 • Enviar-lo per correu certificat.

  Ho podrà fer fins al 18 de juliol

  En aquest cas, haurà d’introduir al sobre adreçat al consolat o ambaixada la documentació següent:

 • Sobre adreçat a la Junta Electoral Provincial amb el contingut següent:

  Sobres de votació amb les paperetes

  El certificat d’inscripció al cens, al revers del qual constarà la signatura i el número del passaport o del DNI de l’elector

  Fotocòpia del passaport o del DNI expedits per les autoritats espanyoles, o certificació de nacionalitat o d’inscripció en el registre de matrícula consular expedides pel Consolat d’Espanya al país de residència

 • L’altre certificat d’inscripció en el cens.

 • Si ho desitja, l’imprès emplenat per a la devolució de les despeses de l’enviament a aquells països on no s’hagin obert apartats de correus

Serà indispensable per a la validesa d’aquests vots que consti clarament al sobre dirigit a la Junta Electoral corresponent el segell de l’Oficina Consular de Carrera o Secció Consular de la Missió Diplomàtica corresponent, que certifiqui de manera indubtable el compliment dels terminis previstos.

Finalitzat el termini per al dipòsit del vot a l’urna, tots els vots (rebuts per correu o dipositats a l’urna) hauran de ser remesos a l’Oficina que a aquests efectes es constitueixi al Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, que procedirà a la seva tramesa urgent a les Juntes Electorals encarregades de l’escrutini.

Més informació a l’Ambaixada o al Consolat i al web del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació(S'obrirà una nova finestra) i al web de l’INE(S'obrirà una nova finestra)


Electors espanyols i electores espanyoles residents a l’estranger (CERA) que es troben temporalment a Espanya

Si algun votant del CERA es troba temporalment a Espanya durant la convocatòria d’un procés electoral, pot sol·licitar (igual que els residents en territori nacional) el vot per correu a partir de la data de la convocatòria i fins el dia 13 de juliol, sense que això en comporti la baixa en el CERA.

Per fer-ho, ha d’emplenar la sol·licitud (disponible aquí, o a qualsevol oficina del servei de Correus), indicant-hi expressament la seva inscripció en el cens d’espanyols residents a l’estranger, i adreçar-la a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral corresponent. Ha d’indicar un domicili a Espanya on vulgui rebre la documentació.

Si ja s’hagués enviat la documentació al domicili d’inscripció a l’estranger, se li enviarà un certificat d’inscripció amb la marca “DUPLICAT”.

Un cop rebuda la documentació electoral a l’adreça d’Espanya que hagi indicat a la sol·licitud, l’elector ha d’enviar el seu vot per correu certificat a la Junta Electoral Provincial, no més tard del 19 de juliol.

Aquests electors i aquestes electores no podran votar personalment a la mesa electoral.